Go to Quick Search Go to Advanced Search Browse the Index
 
 
 

Library Online Catalogue

Test (list.php): ufC=IDN "b63882", uzS=1, uzA=40, urO=d56, ufa=, unB=

List of Results

Tschopp, Silvia Serena (ed.)
Kulturgeschichte. Silvia Serena Tschopp, Hg..
      Stuttgart: Steiner 2008. 250 S. 8°
(Basistexte Geschichte. Bd 3.)        
[external link to: Table of Contents ]
ISBN 978-3-515-09081-0
Library shelf-mark: Gd/2621        
Subject headings: Kulturgeschichte <Fach>/!Einführung